Algemene verkoopvoorwaargen 2022

Algemene verkoopvoorwaargen 2022 – Reservering van “toerisme” accommodaties of staanplaatsen door particulieren

CAMPING LE CARBONNIER
24250 Saint Martial de Nabirat
05 82 06 01 53lecarbonnier@aol.com
www.lecarbonnier.fr


DEFINITIES

BESTELLING of RESERVERING of VERHUUR : Aankoop van diensten.
DIENSTEN : seizoensverhuur van “toerisme” accommodatie of kale staanplaats.
ACCOMMODATIE : Tent, caravan, mobiele recreatieve residentie of lichte recreatieve woning, studio of gîte.

EERSTE ARTIKEL – TOEPASSINGSBEREIK

Deze algemene Verkoopvoorwaarden zijn onbeperkt en onvoorwaardelijk van toepassing op alle verhuur van accommodaties of kale staanplaatsen op het terrein van camping CAMPING LE CARBONNIER, aan niet-professionele klanten (“de Klanten” of “de Klant”), op zijn website www.lecarbonnier.fr of telefonisch, per post of elektronisch (e-mail), of op een plaats waar de Dienstverlener zijn Diensten verhandelt. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuur van staanplaatsen bestemd voor mobiele recreatieve residenties (stacaravan) die onderwerp zijn van een “recreatief” contract.

De belangrijkste kenmerken van de Diensten worden weergegeven op de website www.lecarbonnier.fr of een schriftelijk medium :

– papier of elektronisch – in geval van reservering anders dan bestelling op afstand.

De Klant moet hiervan kennis nemen voordat hij een bestelling plaatst. De keuze en de aankoop van een Dienst is de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle onder voorwaarden van de Dienstverlener, met name de voorwaarden die van toepassing zijn op andere verhandelingscircuits van de Diensten.

Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn op elke moment toegankelijk op de website en hebben in voorkomende gevallen voorrang op elke andere versie of elk ander contactueel document. De versie die van toepassing is op de Klant is de versie die geldt op de website of die gecommuniceerd wordt door de Dienstverlener op de datum dat de Bestelling door de Klant wordt geplaatst.

Tenzij anderszins wordt bewezen, vormen de gegevens die zijn geregistreerd in het geautomatiseerde systeem van de Dienstverlener het bewijs van het geheel van de transacties die met de Klant zijn afgesloten.

Onder de voorwaarden zoals bepaald in de (Franse) wet Informatica en vrijheden en de Europese verordening inzake gegevensbescherming, heeft de Klant op elk moment recht op toegang, correctie en bezwaar indien de verwerking van zijn persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling en het verblijf en het vervolg daarvan, door een brief met bewijs van zijn identiteit te sturen naar :

CAMPING LE CARBONNIER
24250 Saint Martial de Nabirat

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden evenals van de algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.lecarbonnier.fr en deze te accepteren door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken voor het starten van de online Bestelprocedure, of in geval van bestelling anders dan via internet, via elke passend middel.

ARTIKEL 2 – RESERVERINGEN

De Klant kiest op de site of vermeldt op het document dat hem door de Dienstverlener is toegestuurd, de diensten die hij wil bestellen volgens modaliteiten :

– Beschikbaarheid;
– Keuze van het verblijf;
– Keuze van de opties;
– Validering van de bestelling.

Het is aan de Klant om de juistheid van de Bestelling te controleren en alle fouten onmiddellijk te melden bij de Dienstverlener. De bestelling wordt pas als definitief beschouwd na verzending aan de Klant van de bevestiging van acceptatie door de Dienstverlener per e-mail of post of door ondertekening van het contract in geval van reservering op de plaats waar de Dienstverlener zijn Diensten verhandelt.

Elke bestelling die wordt geplaatst op de website www.lecarbonnier.fr vormt een contract dat op afstand wordt afgesloten tussen de Klant en de Dienstverlener.

Elke bestelling is nominatief en kan in geen geval worden overgedragen.

ARTIKEL 3 – TARIEVEN

De Diensten die worden aangeboden door de Dienstverlener worden geleverd tegen de geldende tarieven op de website www.lecarbonnier.fr of elk ander informatiemedium van de Dienstverlener bij plaatsing van de bestelling door de Klant. De prijzen worden uitgedrukt in euro, exclusief en inclusief btw.

De tarieven houden rekening met eventuele kortingen die door de Dienstverlener worden toegekend op de website
www.lecarbonnier.fr of enig ander informatie- of communicatiemedium.

De tarieven zijn vast en niet voor herziening vatbaar gedurende de geldigheidsduur zoals vermeld op de website www.lecarbonnier.fr, in de e-mail of in het schriftelijke aanbod aan de Klant. Na deze geldigheidsduur is het aanbod niet langer geldig en hoeft de Dienstverlener zich niet langer aan deze tarieven te houden.

De kosten voor verwerking en beheer zijn niet inbegrepen in deze tarieven en worden aanvullend gefactureerd onder de voorwaarden die vermeld worden op de website www.lecarbonnier.fr of in de eerder aan de klant gecommuniceerde informatie (brief, e-mail…) en worden berekend vóór het plaatsen van de bestelling.

De aan de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totaalbedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

De Verkoper stelt een factuur op die hij uiterlijk op het moment van betaling van het saldo van de prijs aan de Klant verstrekt.

3.1. VERBLIJFSBELASTING

De verblijfsbelasting die namens de gemeente/communauté des communes wordt geïnd, is niet opgenomen in de tarieven. Het bedrag wordt per persoon en per dag bepaald en varieert per bestemming. De belasting moet betaald worden bij betaling van de Dienst en wordt apart vermeld op de factuur.

ARTIKEL 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. VOORSCHOT

De vooraf betaalde bedragen vormen een voorschot. Dit is een tegoed op de totaalprijs die de Klant verschuldigd is.

Een voorschot komt overeen met 25% van de totaalprijs van levering van de bestelde Diensten en is opeisbaar bij het plaatsen van de bestelling door de Klant. Dit moet betaald worden bij ontvangst van het definitieve huurcontract en meegestuurd worden met het retour te sturen exemplaar van het contract. Dit wordt afgetrokken van het totaalbedrag van de bestelling.

De Dienstverlener betaalt dit bedrag niet terug in geval van annulering van het verblijf door de Klant minder dan 90 dagen vóór de geplande aankomstdatum (behalve in de gevallen zoals voorzien in artikel 6.4 van deze algemene verkoopvoorwaarden).

Het saldo van het verblijf moet 30 dagen vóór de geplande aankomstdatum volledig worden betaald (onder voorbehoud van annulering van de duur)

4.2. BETALINGEN

Betalingen die door de Klant worden uitgevoerd, worden beschouwd als definitief na de feitelijke inning van de bedragen die aan de Dienstverlener verschuldigd zijn.

In geval van late betaling en overdracht van bedragen die door de Klant verschuldigd zijn na de hierboven vermelde termijn, of na de betalingsdatum zoals vermeld op de factuur die aan de Klant is gestuurd, worden late betalingsboetes berekend tegen een wekelijks tarief van 10% van het bedrag inclusief btw van de prijs van de te leveren Diensten, deze boetes zijn automatisch en van rechtswege verschuldigd aan de Dienstverlener zonder enige voorgaande formaliteit of ingebrekestelling.

Late betaling leidt tot onmiddellijke opeisbaarheid van alle door de Klant verschuldigde bedragen, zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen die de Dienstverlener op grond hiervan in kan stellen tegen de Klant.

4.3. NIET-NALEVING VAN DE BETALINGSVOORWAARDEN

Bovendien behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om in geval van niet-naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden, de levering van de door de Klant bestelde de Diensten en/of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of te annuleren na een ingebrekestelling waarop niet is gereageerd.

ARTIKEL 5 – LEVERING VAN DE PRESTATIES

5.1. TERBESCHIKKINGSTELLING EN GEBRUIK VAN DE PRESTATIES

De accommodatie en de bijbehorende staanplaats kunnen in gebruik genomen worden vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en moet verlaten worden vóór 10.00 uur op de dag van vertrek.

Het saldo van het verblijf moet volledig zijn betaald:

• 30 dagen vóór de aankomstdatum (op straffe van annulering van de verhuur);

De kale staanplaatsen kunnen in gebruik genomen worden vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst en moet verlaten worden vóór 12.00 (‘s middags) uur op de dag van vertrek.

Het saldo van het verblijf moet volledig zijn betaald:

• Bij aankomst voor de kale staanplaatsen (bestemd voor campers, caravan of tenten).

De accommodaties en staanplaatsen zijn bedoeld voor verhuur voor een bepaald aantal gasten en er mogen in geen geval meer personen aanwezig zijn in/op de accommodaties en staanplaatsen. Het is strikt verboden een andere accommodatie van ongeacht welk aard toe te voegen op de betreffende staanplaatsen waarop al een accommodatie is voorzien door de Dienstverlener.

De accommodaties en staanplaatsen worden bij vertrek in dezelfde staat van netheid achtergelaten als waarin zij zich bij aankomst bevonden. Indien dit niet het geval is, moet de huurder een forfaitair bedrag betalen voor de schoonmaak zoals vermeld op de website van de Dienstverlener. Beschadiging van de accommodatie of de accessoires leidt tot onmiddellijk herstel op kosten van de huurder. De inventaris aan het einde van het verblijf moet identiek zijn aan de inventaris aan het begin van het verblijf.

5.2. WAARBORG

Voor de verhuur van accommodaties wordt een waarborg van € 200 gevraagd aan de klant op de dag van overhandiging van de sleutels, dit bedrag wordt terugbetaald aan het einde van de verhuur na aftrek van eventuele herstelkosten.

Deze waarborg houdt geen beperking van de aansprakelijkheid in.

ARTIKEL 6 – LATE AANKOMST, ONDERBREKING OF ANNULERING VAN HET VERBLIJF DOOR DE KLANT

Er wordt geen korting verstrekt in geval van late aankomst, vroegtijdig vertrek of een wijziging in het aantal personen (voor zowel het gehele of een deel van het verblijf).

6.1. WIJZIGING

In geval van wijziging van de data of het aantal personen, doet de Dienstverlener zijn best het verzoek tot wijziging van de datum te accepteren afhankelijk van de beschikbaarheid en zonder afbreuk te doen aan het recht eventuele extra kosten in rekening te brengen; het gaat in alle gevallen om een eenvoudige middelenverplichting, de Dienstverlener kan de beschikbaarheid van een staanplaats of accommodatie of een andere datum niet garanderen; in deze gevallen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Verzoeken om verkorting van het verblijf worden door de Dienstverlener behandeld als een gedeeltelijke annulering en vallen derhalve onder de de bepalingen van artikel 6.3.

6.2. ONDERBREKING

Vroegtijdig vertrek geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling door de Dienstverlener.

6.3. ANNULERING

Indien geldig een annuleringsverzekering is afgesloten en uitgevoerd, worden de annulerings- en terugbetalingsmodaliteiten uitgevoerd conform de algemene voorwaarden van de verzekeraar.

Er wordt op gewezen dat de annuleringsverzekering alleen kan worden afgesloten bij de initiële reserveringsaanvraag en dat de Klant zich verplicht tot kennisname van de verzekeringsvoorwaarden die bij de initiële reservering worden aangeboden.

Indien de annuleringsverzekering niet geldig is afgesloten of uitgevoerd, worden de ontbindingsvergoedingen als volgt berekend:

– Annulering vóór de 90e dag voorafgaand aan de geplande aankomstdatum: de annulering vindt kosteloos plaats en de Dienstverlener betaalt de volledige betaalde bedragen terug;
– Annulering van de 90e tot en met de 31e dag voorafgaand aan de geplande aankomstdatum: 25% van het totaalbedrag van het verblijf in blijft bezit van de Dienstverlener (dit komt overeen met het bedrag van het voorschot);
– Annulering van de 30e tot en met de 16e dag voorafgaand aan de geplande aankomstdatum: 50% van het totaalbedrag van het verblijf blijft in bezit van de Dienstverlener;
– Annulering van de 15e dag tot de geplande aankomstdatum: 100% van het totaalbedrag van het verblijf blijft in bezit van de Dienstverlener.

In alle gevallen van annulering anders dan annulering vóór de 90e dag voorafgaand aan de geplande aankomstdatum, blijven de verwerkings- en beheerkosten (artikel 3) in bezit van de Dienstverlener.

6.4. ANNULERING VANWEGE PANDEMIE

6.4.1. In uitzondering op artikel 6.3 ANNULERING worden in geval van volledige of gedeeltelijke sluiting van het etablissement gedurende de data van het gereserveerde verblijf (waaraan een volledige of gedeeltelijke verbodsmaatregel om publiek te ontvangen wordt gelijkgesteld, voor zover de toepassing van deze maatregel direct betrekking heeft op de Klant) naar aanleiding van een besluit van de overheid dat niet te verwijten valt aan de Dienstverlener, de door de Klant vooraf betaalde bedragen voor reservering van het verblijf dat niet kan worden uitgevoerd, terugbetaald volgens de wet- en regelgevende bepalingen die de betreffende sluiting en de gevolgen daarvan beheersen.

De Dienstverlener is echter niet verplicht een aanvullende vergoeding te betalen naast de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen voor de reservering van het verblijf.

6.4.2. Annuleringen van het verblijf vanwege het feit dat de Klant COVID 19 (infectie) of een andere infectie die onder de pandemie valt heeft opgelopen of is geïdentificeerd als contact, waardoor zijn deelname aan het verblijf op de geplande data verhinderd wordt, komen niet in aanmerking voor ontbindingsvergoeding of terugbetaling door de Dienstverlener. Het is aan de Klant om een annuleringsverzekering af te sluiten conform artikel 6.3 ANNULERING.

6.4.3. In geval de Klant zijn volledige verblijf moet annuleren ten gevolge van overheidsmaatregelen waardoor de deelnemers zich niet kunnen verplaatsen (algemene of lokale lockdown, reisverbod, sluiting van grenzen), terwijl het campingterrein wel in staat is aan haar verplichtingen te voldoen en de Klanten kan ontvangen, is de Dienstverlener niet verplicht tot enige specifieke terugbetaling. In dat geval wordt verwezen naar artikel 6.3 ANNULERING.

6.4.4 – In geval de Klant een specifieke verzekering heeft afgesloten die de risico’s dekt zoals beschreven in artikel
6.4.2 of artikel 6.4.3 moet de Klant contact opnemen met de verzekeraar.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

7.1. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De Klant die op een staanplaats of in een accommodatie verblijft moet een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Er kan een verzekeringsverklaring worden gevraag aan de Klant voor aanvang van de prestatie.

7.2. HUISDIEREN

Met uitzondering van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) en gevaarlijke dieren, met name honden van de categorieën 1 en 2 (L.211-11 en L.211-12 van de Franse rurale wet) zijn huisdieren toegestaan onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Huisdieren zijn toegestaan tegen betaling van een forfait aan de Dienstverlener dat ter plaatse moet worden betaald.

7.3. INTERN REGLEMENT

Het interne reglement wordt weergegeven bij de ingang van het etablissement en bij de receptie. De Klant moet hiervan kennis nemen en dit naleven. Het is op eenvoudig verzoek beschikbaar.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERLENER – GARANTIE

De Dienstverlener garandeert de Klant conform de wettelijke bepalingen en zonder aanvullende betaling tegen alle conformiteits- en verborgen gebreken die het gevolg zijn van een defect in het ontwerp of de uitvoering van de bestelde Diensten.

Om zijn rechten uit te oefenen moet de Klant de Dienstverlener schriftelijk met bewijs van ontvangst binnen een termijn van uiterlijk 24 uur vanaf de verstrekking van de Diensten informeren over het bestaan van de conformiteits- of verbogen gebreken.

De Dienstverlener gaat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 dagen na vaststelling door de Dienstverlener van de defecten of gebreken over tot terugbetaling of herstel door hemzelf of een derde (voor zover mogelijk) van de defect geachte diensten. De terugbetaling vindt plaats via creditering van de bankrekening van de Klant of een cheque op naam van de Klant.

De garantie van de Dienstverlener is beperkt tot terugbetaling van de Diensten die daadwerkelijk door de Klant zijn betaald. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld en niet als nalatig worden beschouwd in geval van late of niet-uitvoering ten gevolge van overmacht zoals gebruikelijk erkend door de Franse jurisprudentie.

De Diensten die verleend worden door de tussenpersoon van de website www.lecarbonnier.fr van de Dienstverlener voldoen aan de in Frankrijk geldende regelgeving.

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

De activiteiten in verband met de organisatie en de verkoop van verblijven of excursies op een bepaalde datum of in een specifieke periode zijn onderhevig aan een herroepingstermijn die van toepassing is op de verkoop op afstand buiten een etablissement, conform de bepalingen van artikel L221-28 van de Franse consumptiewet.

ARTIKEL 10 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Dienstverlener, opsteller van deze voorwaarden, verwerkt persoonsgegevens op de de volgende juridische gronden :

● Ofwel het rechtmatige belang van de Dienstverlener ten behoeve van de volgende doeleinden :

– prospectie,
– relatiebeheer van klanten en prospecten,
– de organisatie, inschrijving en uitnodiging voor evenementen van de Dienstverlener,
– de verwerking, de uitvoering, de prospectie, de productie, het beheer, de follow-up van verzoeken en dossiers van klanten,
– het opstellen van aktes namens de klanten.

● Ofwel de naleving van wet- en regelgevende verplichtingen bij de verwerking ten behoeve van :

– de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten en de strijd tegen corruptie,
– facturatie,
– boekhouding.

De Dienstverlener bewaart de gegevens slecht voor de duur die noodzakelijk is voor de operaties waarvoor deze zijn verzameld en conform de geldende wet- en regelgeving.

Daarom worden gegevens van klanten bewaard voor de duur van de contractuele relaties plus 3 jaar ten behoeve van animatie- en prospectiedoeleinden, zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen inzake bewaring of verjaringstermijnen.

Ten behoeve van de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten worden gegevens tot 5 jaar na het einde van de relaties met de Dienstverlener bewaard. Ten behoeve van de boekhouding worden de gegevens 10 jaar vanaf de datum van afsluiting van het boekjaar bewaard.

Persoonsgegevens worden gedurende 3 jaar bewaard indien geen deelname aan of inschrijving voor evenementen van de Dienstverlener plaatsvindt.

De verwerkte gegevens zijn bestemd voor door de Dienstverlener gemachtigde personen.

Onder de voorwaarden zoals vermeld in de wet Informatica en vrijheden en de Europese verordening inzake gegevensbescherming, hebben natuurlijke personen recht op toegang, correctie, inzage, beperking, overdraagbaarheid en wissing betreffende hun gegevens.

De personen waarop de gegevensverwerking betrekking hebben, hebben tevens het recht om op elk moment om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigde belang van de Dienstverlener en het recht bezwaar te maken ten commerciële prospectie.

Zij hebben tevens het recht algemene en bijzondere richtlijnen op te stellen inzake de manier waarop zijn wensen dat na hun overlijden de vermelde rechten worden uitgeoefend :

– door een e-mail te sturen naar : lecarbonnier@aol.com
– of een brief te sturen naar het volgende adres: CAMPING LE CARBONNIER – 24250 Saint Martial de Nabirat
Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de CNIL.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van de website www.lecarbonnier.fr is eigendom van de Dienstverlener en zijn partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten inzake intellectueel eigendom.

Reproductie, verspreiding of gebruik van alle of een deel van de inhoud is strikt verboden en kan namaak inhouden.

Bovendien blijft de Dienstverlener eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op foto’s, presentaties, onderzoeken, modellen, prototypes, etc. die gerealiseerd zijn (zelfs door de Klant) ten behoeve van het verstrekken van de Diensten aan de Klant. De Klant onthoudt zich van reproductie of exploitatie van deze onderzoeken, tekeningen, modellen en prototypes etc. zonder uitdrukkelijk, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Dienstverlener die deze toestemming op voorwaarde van betaling kan verlenen.

Hetzelfde geldt voor namen, logo’s en in bredere zin alle grafische representaties of teksten die eigendom zijn van de Dienstverlener of door hem worden gebuikt of verspreidt.

ARTIKEL 12 – HEERSEND RECHT – TAAL

Deze Algemene verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende operaties worden beheerst en zijn onderworpen aan Frans recht.

Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. In geval van vertaling in een of meerdere vreemde talen, is alleen de Franse versie rechtsgeldig in geval van geschillen.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

Alle geschillen die voort kunnen vloeien uit aankopen en verkopen die plaatsvinden onder toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden worden betreffende hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging, gevolgen en vervolg voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van gemeenrecht, indien deze niet minnelijk tussen de Dienstverlener en de Klant kunnen worden opgelost.

De Klant wordt erop gewezen dat hij te allen tijde in geval van onenigheid een beroep kan doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of enig ander alternatief middel voor geschillenbeslechting.

Conform de bepalingen van de consumptiewet betreffende “de bemiddelingsprocedure van consumptiegeschillen”, heeft de klant het recht gratis een beroep te doen op de bemiddelingsdienst voor consumptiegeschillen die wordt aangeboden door CAMPING LE CARBONNIER :

De aangeboden “consumptierecht” bemiddelaar is CM2C (lopende validering door de CECMC).
Er kan via e-mail contact worden opgenomen met deze bemiddelingsinstantie via: https://cm2c.net of schriftelijk: CM2C – 14 rue Saint Jean 75017 PARIS.

ARTIKEL 14 – PRECONTRACTUELE INFORMATIE – ACCEPTATIE VAN DE KLANT

De Klant erkent voorafgaand aan het plaatsen van zijn Bestelling op een leesbare en begrijpelijke manier deze Algemene verkoopvoorwaarden en alle andere informatie en gegevens te hebben ontvangen die beoogd worden in de artikelen L 111-1 tot L111-7 van de consumptiewet, naast de informatie die vereist is op grond van de beschikking van 22oktober 2008 in verband met de voorafgaande informatieverstrekking aan de consument inzake de eigenschappen van de :

– de essentiële eigenschappen van de Diensten, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betreffende Diensten;
– de prijs van de Diensten en de bijkomende kosten;
– de informatie in verband met de identiteit van de Dienstverlener, zijn postgegevens, telefoonnummer en e-mail en zijn activiteiten, indien dit niet duidelijk wordt in de context;
– informatie in verband met de wettelijke en contractuele garanties en de uitvoeringsvoorwaarden; de functie van de digitale inhoud en in voorkomende gevallen de interactie daartussen;
– de mogelijkheid om beroep te doen op conventionele bemiddeling in geval van een geschil;
– informatie in verband met de beëindigingsvoorwaarden en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

Het plaatsen van een bestelling door een natuurlijke of rechtspersoon op de website www.lecarbonnier.fr vormt volledige en onherroepelijke instemming met en acceptatie van deze Algemene verkoopvoorwaarden, hetgeen uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant die met name afziet van beroep op een tegenstrijdig document waarop hij zich jegens de Dienstverlener zou kunnen beroepen.